Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po trzech kwartałach 2013 roku.