Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po czterech kwartałach 2013 roku.