SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO PO TRZECH KWARTAŁACH 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EUCO PO TRZECH KWARTAŁACH 2013 ROKU

Legnica, 13 listopada 2013 rok

Informacja prasowa

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO po trzech kwartałach 2013 roku.

  • Rozwój skali działalności
    • 34,4 mln zł przychodów ze sprzedaży – wzrost o 20% rok do roku
    • 5,5 mln zł zysku netto
  • Dynamiczny wzrost wyników generowanych w trybie sądowym
    • 42,4 mln zł wpływów w trzech kwartałach 2013 roku w Kancelarii Radców Prawnych EuCO – wzrost o 129% rok do roku
    • sprawy sądowe prowadzone przez Kancelarię mają wartość 210 mln zł – według stanu na koniec trzeciego kwartału 2013 roku – wzrost o 24 % wobec stanu na koniec 2012 roku

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 34,4 mln zł i były wyższe o 20% od przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł i był na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. Wynik netto po trzech kwartałach 2013 wyniósł ponad 5,5 mln zł i wzrósł o prawie 10% w porównaniu do skorygowanego wyniku netto za okres trzech kwartałów 2012 roku /korekta o dodatkowy zysk w wysokości 3,3 mln zł związany z amortyzacją znaku towarowego, ujęty w wynikach drugiego kwartału 2012 r./.

W trzecim kwartale 2013 roku GK EuCO wypracowała 11,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – wzrost o 7% rok do roku i 2,5 mln zł zysku operacyjnego – na poziomie roku poprzedniego. Wynik netto w trzecim kwartale wyniósł 2,2 mln zł i był wyższy o ponad 25% w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku.

Wybrane dane finansowe GK EuCO S.A.

dane w tys. zł

3Q 2013

3Q 2012

zmiana r/r

1-3Q 2013

1-3Q 2012

zmiana r/r

przychody ze sprzedaży

11 268

10 499

7,3%

34 434

28 645

20,2%

zysk z działalności operacyjnej

2 392

2 369

0,01%

6 138

6 418

-0,5%

zysk netto skorygowany*

2 219

1769

25,4%

5 534

5 051*

9,6%

* wynik netto Grupy skorygowany o dodatkowy zysk związany z amortyzacją znaku towarowego – 3,3 mln zł ujęte w wyniku 2Q’12. Raportowany zysk netto GK EuCO w okresie 1-3Q 2012 wyniósł 8,4 mln zł.

„Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale. Polityka ograniczenia kosztów stałych i dynamiczny rozwoju segmentu odszkodowań dochodzonych na drodze sądowej przełożyła się na wzrostu wyniku netto o ponad 25%. Poprawiliśmy także wskaźniki rentowności. W trzecim kwartale marża operacyjna wyniosła ponad 22% i była wyższa od średniej marży wypracowanej w pierwszym półroczu o ponad 6 punktów procentowych. Oczekujemy, że w czwartym kwartale, który jest najlepszym kwartałem w roku, wyniki będą o wiele lepsze od cyklicznie najsłabszego trzeciego kwartału.  Będziemy również kontynuować politykę optymalizacji kosztów i pracować nad poprawą rentowności. Chciałbym zwrócić uwagę, że wysokie wyniki nie znajdują obecnie odzwierciedlenia w przepływach operacyjnych, jednak wynika to bezpośrednio z naszej strategii inwestowania w nowe sprawy w Kancelarii. Przeznaczamy na ten cel większość generowanych na bieżąco środków” – mówi KrzysztofLewandowski, prezes zarządu EuCO S.A.

Działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sądowe dochodzenie odszkodowań, rozwija się bardzo dobrze. Po trzech kwartałach 2013 roku Kancelaria zanotowała 37% wzrost ilości prowadzonych spraw sądowych, z 3356 spraw na koniec września 2012 roku do 4597 spraw na koniec września 2013 roku. Wartość portfela spraw obsługiwanych przez Kancelarię, mierzona wartością spraw w toku na koniec danego okresu, wzrosła o 24 % – z 170 mln zł na koniec 2012 roku do 210 mln zł na koniec września 2013 roku.

„Postawiliśmy na rozwój Kancelarii i teraz widzimy pozytywne efekty naszych inwestycji. Do końca trzeciego kwartału zanotowaliśmy wpływy gotówkowe do Kancelarii na poziomie ponad 42 mln zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu tego samego okresu roku ubiegłego. Sprawy, które prowadzimy w trybie sądowym dotyczą w większości szkód osobowych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu od towarzystw ubezpieczeniowych jak najwyższego odszkodowania, dzięki któremu będą mogli przeprowadzić kosztowne leczenie lub rehabilitację. Niedawno Kancelaria EuCO uzyskała dla naszego Klienta wyrok zapłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe rekordowego odszkodowania w wysokości 1,3 mln zł i wysoką rentę miesięczną. Chociaż wyrok sądu jest nieprawomocny i liczymy się z dalszą batalią w sądzie apelacyjnym, to jednak w pełni pokazuje wartość dodaną naszych usług dla klientów. Spraw z tak dużą wysokością roszczenia prowadzimy obecnie coraz więcej i w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków” – mówi Krzysztof Lewandowski.

Na koniec trzeciego kwartału 2013 roku w segmencie dochodzenia odszkodowań w trybie przedsądowym, EuCO prowadziło 6326 spraw. Wpływy gotówkowe z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu szkód likwidowanych na etapie przedsądowym w trzech kwartałach 2013 r. wyniosły blisko 60 mln zł.

Działalność zagraniczna EuCO

W okresie trzech kwartałów 2013 roku przychody z rynków zagranicznych /konsolidowane są spółki z Czech i Węgier/ wyniosły łącznie 4,3 mln zł. „Działalność na rynku węgierskim rozwija się stabilnie i jesteśmy zadowoleni z ilości spraw i wielkości wpływów z towarzystw ubezpieczeniowych. W Czechach spodziewamy się pozytywnych efektów restrukturyzacji sieci sprzedaży na przełomie roku” – mówi Krzysztof Lewandowski.

Dynamicznie rozwija się działalność EuCO ma rynku rumuńskim. „Mamy już zgłoszonych ponad 100 spraw do towarzystw ubezpieczeniowych i zanotowaliśmy już pierwsze wpływy. Jeżeli rozwój w Rumunii będzie odbywał się w dotychczasowym tempie, możliwa będzie konsolidacja wyników spółki rumuńskiej już w 2014 roku ” – mówi Krzysztof Lewandowski.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.
Tel. 22 440 14 40, 605  959  539
e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest wiodącą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. Grupa kapitałowa EuCO działa na rynku od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo – akcyjna, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási Központ KFT (spółka działająca na Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka działająca na Słowacji) Centrul European de Despagubiri s r. l. (spółka działająca w Rumunii), Kancelaria Radców Prawnych Joanna –Smereczańka – Smulczyk i Wspólnicy sp.k, Internet Business Partner sp. z o.o., EuCO Marketing sp. z o.o. s.k, EuCO Marketing sp z o.o.. Liczba klientów EuCO przekroczyła 60 tys. Spółka posiada 18 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 160 pracowników w centrali w Legnicy.