Obowiązek Informacyjny – Klient EuCO S.A.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18 (dalej zwane EuCO SA);

  2. EuCO SA wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@nalezysi.vot.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, na podstawie udzielonego EuCO SA pełnomocnictwa oraz zawartej umowy, w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia działań zmierzających do uzyskania roszczeń, odszkodowań i zadośćuczynień w postępowaniach prowadzonych przez EuCO SA w Pani/Pana imieniu;

  4. dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w procesie uzyskania odszkodowania;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu: cofnięcia udzielonego EuCO SA pełnomocnictwa, rozwiązania umowy z EuCO SA lub upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa w zakresie dochodzenia roszczeń, odszkodowań lub zadośćuczynień;

  6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upływie okresów wynikających z przepisów prawa, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  7. podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do prowadzenia działań zmierzających do uzyskania roszczeń, odszkodowań i zadośćuczynień w postępowaniach prowadzonych przez EuCO SA w Pani/Pana imieniu, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu;

  8. nie będą podejmowane decyzje, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.