Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej

Przysługuje Poszkodowanemu w razie całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne, muszą zostać spełnione dwie przesłanki.
Po pierwsze, musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie, utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Renta przysługuje tylko do tej części utraconego dochodu, jaka pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem (jest następstwem  uszkodzenia ciała obrażeń powypadkowych).