Raport bieżący nr 16/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2012

Data sporządzenia 2012-08-21
Raport bieżący nr 16/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012 r


TREŚĆ RAPORTU:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść Protokołu sporządzonego do Uchwały nr 10 z dnia 20.06.2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 [dalej zwanej Uchwałą].

W Uchwale, wskutek błędów rachunkowych, dokonano nieprawidłowego pomnożenia kwoty oznaczonej dywidendy na akcję w wysokości 0,48 PLN (czterdzieści osiem groszy) z ilością akcji uczestniczących w dywidendzie. Tym samym nieprawidłowo wskazana została kwota zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy w wysokości 2.659.567,12 PLN (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych, dwanaście groszy), zamiast prawidłowej w wysokości 2.688.000,00 PLN (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Ponadto błędnie oznaczono wysokość osiągniętego w 2011 roku zysku netto w wysokości 5.319.134,24 PLN (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i dwadzieścia cztery grosze), zamiast ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. w wysokości 5.319.942,23 PLN (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

Prawidłowo oznaczona dywidenda na jedną akcję pozostaje bez zmian i wynosi 0,48 PLN. Pozostałe informacje zawarte w raportach 12/2012 oraz 13/2012 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

pdf button Uchwała nr 10 z dnia 20.06.2012 roku