Raport bieżący nr 7/2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 

Data sporządzenia 2017-02-20
Godzina publikacji 16:03
Raport bieżący nr 07/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2016, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2017 na dzień 3 kwietnia 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2017 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm)

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-02-20
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-02-20