Raport bieżący nr 7/2016
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2016 | Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Data sporządzenia 2016-05-24
Raport bieżący nr 7/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2016 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 20.048.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest 3,58 zł (trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję.

Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowanym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 25 sierpnia 2016 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 8 września 2016 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2015-05-24
Członek Zarządu Agata Rosa 2015-05-24