Raport bieżący nr 7/2020
Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A Spółki

Data sporządzenia 2020-03-19
Godzina publikacji 20:51
Raport bieżący nr 7/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w odniesieniu do Spółki zidentyfikowano istnienie prawdopodobieństwa braku terminowej spłaty przez Spółkę części przypadających na dzień 14 kwietnia 2020 r. zobowiązań wynikających z obligacji serii A, w zakresie wykupu całości wartości nominalnej tych obligacji. Wypłata naliczonych odsetek nie jest zagrożona.

Zidentyfikowanie ryzyka ma związek z zakończeniem rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy pomimo zaawansowanego etapu rozmów, wstrzymali się od zapewnienia finansowania Spółce. Przyczyną takiego stanu rzeczy są negatywne tendencje rynkowe będące konsekwencją pandemii wirusa COVID-19.

W obecnej sytuacji Zarząd Spółki podejmie dwojakiego typu działania, będące wobec siebie ścieżkami alternatywnymi.

Po pierwsze, Zarząd zamierza przeprowadzić negocjacje z dotychczasowymi obligatariuszami Spółki, mające na celu umożliwienie przeprowadzenia kolejnej emisji obligacji Spółki (tzw. rolowanie obligacji). Środki pozyskane z takiej emisji byłyby w całości przeznaczone na dokonanie terminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia. Spółka podkreśla, iż ewentualne rolowanie obligacji będzie dotyczyło tylko części dotychczasowego zadłużenia. Według szacunków Spółki wartość nowej emisji nie powinna przekroczyć 60% wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych obligacji serii A.

Po drugie, Zarząd Spółki planuje opublikować ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A, którego porządek obrad obejmować będzie przekazanie Obligatariuszom informacji o bieżącej sytuacji Spółki, realizowanych przez Spółkę działaniach oraz podjęcie stosownych uchwał w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji serii A.

Należy wyraźnie podkreślić, iż Spółka nie zamierza wprowadzać w życie obu mechanizmów jednocześnie. Z uwagi jednak na naglące terminy, procedowanie obu wariantów w tym samym czasie jest w niniejszym stanie faktycznym nieuniknione.

Zarząd wyraża nadzieję, iż podjęte działania pozwolą na sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii A. Z uwagi jednak na istnienie ryzyka nieterminowej realizacji wskazanych zobowiązań zdecydował o publikacji niniejszego raportu. W ocenie Zarządu Emitenta, spłata zobowiązań wobec obligatariuszy akcji serii A możliwa będzie niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu dla Spółki któregokolwiek ze wskazanych powyżej procesów.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-03-19
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-03-19