Raport bieżący nr 7/2020
Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A Spółki