Raport bieżący nr 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

 

Data sporządzenia 2018-05-16
Godzina publikacji 12:38
Raport bieżący nr 7/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica. Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokument niepublikowany wcześniej, mający być przedmiotem obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2018 r.
Projekty uchwał na ZWZA 14 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EuCO SA za 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-05-16
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-05-16