Raport bieżący nr 6/2016
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Raport bieżący nr 6/2016 | Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Data sporządzenia 2016-05-04
Raport bieżący nr 6/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2016 na dzień 13 maja 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2016 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm)

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2015-05-04
Członek Zarządu Agata Rosa 2015-05-04