Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN