Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN

Data sporządzenia 2019-04-30
Godzina publikacji 18:08
Raport bieżący nr 6/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „EuCO”, „Emitent”), zgodnie  z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. otrzymał  zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy od MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusz”) reprezentowanego przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), iż w wyniku nabycia akcji Spółki, Fundusz przekroczył udział wynoszący 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Fundusz powiadomił, iż do nabycia akcji Emitenta powodującego przekroczenie progu doszło w wykonaniu transakcji giełdowej na rynku regulowanym, dokonanej w dniu 23 kwietnia 2019 r., w której Fundusz nabył 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 273 750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 273 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 342 278 (trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 6,11% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 342 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust 4 pkt 5) Ustawy Fundusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 6) Ustawy Fundusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.

Fundusz nie posiada także instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-04-30
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-04-30