Raport bieżący nr 6/2017
Program Emisji Obligacji

 

Data sporządzenia 2017-02-13
Godzina publikacji 16:05
Raport bieżący nr 06/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 lutego2017 r Zarząd uchwałą przyjął program emisji obligacji („Program Emisji”).

Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują:

  • emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) w ramach Programu Emisji,
  • obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą zabezpieczone,
  • emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach,
  • obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
  • obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Emisji będą zatwierdzane odrębnymi uchwałami Zarządu.

W ramach realizacji niniejszego Programu Emisji Spółka zawrze umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 17 MAR

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-02-13
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-02-13