Raport bieżący nr 5/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2020 roku.

Data sporządzenia 2020-02-28
Godzina publikacji 15:42
Raport bieżący nr 5/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 marca 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz Plan Połączenia Spółki z EuCO Marketing spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia/

Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, iż przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest przede wszystkim podjęcie uchwał w sprawie:

1. Połączenia Spółki z spółką EUCO Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

Uzasadnieniem połączenia jest fakt, iż w jego wyniku uproszczeniu ulegną struktury organizacyjne, co usprawni zarządzanie Grupą Kapitałową Emitenta i wyeliminuje znaczną część zbędnych procesów, obniżając jednocześnie koszty działalności.

2. Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki dokonywał analizy potencjalnych sposobów pozyskania finansowania niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego.

W rezultacie przeprowadzonego przeglądu, Zarząd doszedł do wniosku, iż strategia spłaty obecnego zadłużenia obligacyjnego oparta będzie na trzech filarach, tj.  środkach własnych Spółki, na środkach pozyskanych z tytułu kredytu, oraz z tytułu emisji kolejnej serii obligacji Emitenta.

Opierając się jednak na informacjach przekazanych przez zaangażowanych przez Emitenta doradców, oraz mając na uwadze dotychczas prowadzone rozmowy, oczekiwaniem przyszłych wierzycieli będzie zabezpieczenie wierzytelności z tytułu przyszłej emisji obligacji Spółki oraz kredytu, poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i prawach Spółki, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym. Mając zaś na uwadze ekonomikę postępowania oraz ramy czasowe całego przedsięwzięcia, w opinii Zarządu zasadne jest wprowadzenie odpowiedniego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia już obecnie.

Jednocześnie Zarząd deklaruje ze swojej strony, iż wszelkie dalsze uwagi Zarządu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia będą przekazywane akcjonariuszom i inwestorom niezwłocznie po powzięciu stosownych informacji przez Spółkę.

EUCO SA NWZA 26.03.2020 – OGŁOSZENIE

EUCO SA NWZA 26.03.2020 – TREŚĆ UCHWAŁ

EUCO SA NWZA 26.03.2020 – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

EUCO SA NZWA 26.03.2020 – INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

PLAN połączenia EuCO S.A. i EuCO Marketing Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-02-28
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-02-28