Raport bieżący nr 5/2019
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018

Data sporządzenia 2019-04-29
Godzina publikacji 17:58
Raport bieżący nr 5/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „EuCO”.), informuje, iż dokonuje korekty Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2018, który został przekazany do publicznej wiadomości dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż przedmiotem korekty jest zmiana wartości wskaźnika określającego zadłużenie do kapitałów, który został wskazany w punkcie 19 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2018.

Błędnie przekazana informacja brzmiała:
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

  • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął wartość: 0,85

Podczas, gdy powinna mieć następującą treść:
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż

  • wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął wartość: 1,18

W pozostałym zakresie dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok Grupy Kapitałowej EuCO, przekazanym przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Spółka przekaże ponownie do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2018 ze zmienionym, we wskazanym powyżej zakresie Skonsolidowanym Raportem Finansowym Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna szczegółowa:

§15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-04-29
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-04-29