Raport bieżący nr 5/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2011

Data sporządzenia

2011-01-20

Raport bieżący nr

5/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna wybierana
w systemie ESPI:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Warunkowa rejestracja papierów wartościowych Spółki

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku otrzymał uchwałę nr 40/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) , informującą o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 600.000 ( sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda, oraz oznaczeniu ich kodem PLERPCO00017, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLERPCO00017, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany.

Zarząd KDPW informuje jednocześnie, że zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym , na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLERPCO00017, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-20