Raport bieżący nr 4/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 

Data sporządzenia 2017-01-31
Godzina publikacji 11:14
Raport bieżący nr 04/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raport roczny:

– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 3 kwietnia 2017 r.

Raport półroczny:

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.

Raporty kwartalne:

– Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 22 maja 2017 r.

– Skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku – 21 listopada 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2017 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-01-12
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-01-12