Raport bieżący nr 4/2016
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2016 | Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia 2016-04-07
Raport bieżący nr 4/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent,) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku została zawarta Umowa kredytu obrotowego („Kredyt”). Stronami umowy są: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Legnicy („Spółka Komandytowa”) i Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy w walucie polskiej, z przeznaczeniem na refinansowanie kosztów poniesionych w związku z zakupem udziałów w Spółce Komandytowej od wspólnika. Wartość Kredytu zgodnie ze wskazaną umową wynosi 10 000 000 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 31.03.2020 r.

Środki finansowe z kredytu Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie spółek powiązanych, świadczących usługi komplementarne w stosunku do działalności Spółki.

Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Oprocentowanie Kredytu naliczane jest według stopy zmiennej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczeniem Kredytu są:

  • hipoteka łączna umowna na nieruchomościach należących do Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. o numerach ksiąg wieczystych: LE1L/00051230/9 oraz LE1L/00051231/6 do łącznej kwoty 15 000 000 zł.,
  • przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów ubezpieczenia budynków posadowionych na w/w nieruchomościach w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000zł,
  • pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wskazanych w umowie rachunkach.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-04-07
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-04-07