Raport bieżący nr 4/2020
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym co do finansowania długu obligacyjnego.

Data sporządzenia 2020-02-28
Godzina publikacji 15:19
Raport bieżący nr 4/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „EuCO S.A.”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych (dalej: „Proces”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W trakcie całego Procesu Zarząd dokonał analizy następujących opcji: a) pozyskania kapitału od dotychczasowych akcjonariuszy, b) optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego oraz c) pozyskania inwestora strategicznego. W każdym z przyjętych scenariuszy, nadrzędnym celem Zarządu była realizacja długoterminowego celu Grupy, jakim jest maksymalizacja jej wartości.

W ramach Procesu, Zarząd Spółki szczególną atencję poświęcił potencjalnym źródłom finansowania niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego. W tym zakresie Zarząd posiłkował się zewnętrznymi doradcami, którzy dokonywali analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania. Niezależnie od powyższego członkowie Zarządu Spółki osobiście prowadzili rozmowy z potencjalnymi inwestorami i bankami finansującymi.

Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest podjęta przez Zarząd Spółki decyzja, zgodnie z którą refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej EuCO zostanie oparte na trzech filarach. Po pierwsze Zarząd zamierza pozyskać środki z tytułu kredytu, po drugie planuje przeprowadzenie nowej emisji obligacji, po trzecie zaś część zadłużenia zostanie spłacona poprzez przeznaczenie przez Spółkę środków własnych. Wszystkie trzy wskazane formy finansowania zostaną wykorzystane przy spełnianiu przez Spółkę jej zobowiązań z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 12 lutego 2017 r., a zapadających 14 kwietnia 2020 r.

O kolejnych etapach związanych z realizacją przedstawionych założeń związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, oraz o jego istotnych warunkach, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-02-28
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-02-28