Raport bieżący nr 4/2019
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Data sporządzenia 2019-04-16
Godzina publikacji 19:25
Raport bieżący nr 4/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”, „EuCO S.A.”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych mających na celu wesprzeć dalszy rozwój Emitenta i spółek jego Grupy Kapitałowej. Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych Zarząd Spółki podkreśla, iż będzie działał w najlepiej pojętym interesie EuCO S.A., Grupy Kapitałowej EuCO, Akcjonariuszy, Obligatariuszy i Wierzycieli Spółki. 

Przegląd opcji strategicznych ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu pozyskania finansowania niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego Emitenta, a także realizację długoterminowego celu Grupy, jakim jest maksymalizacja jej wartości.

Wybór i realizację kluczowej opcji strategicznej poprzedzi szczegółowa analiza finansowa i prawna, przeprowadzona przy zaangażowaniu doradców, z którymi Emitent planuje zawrzeć stosowne umowy. Zarząd podkreśla, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i będzie rozważał różne możliwości, w tym między innymi:

  • pozyskanie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Centrul European de Despăgubiri S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie – Rumunia,
  • analizę możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego przez Emitenta bądź spółki z grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd zaznacza, iż obecnie nie ma pewności, czy i kiedy  decyzja o realizacji konkretnej opcji zostanie podjęta, aczkolwiek  dołoży wszelkich starań celem możliwie sprawnego zakończenia etapu przeglądu opcji strategicznych. Informacje o przebiegu procesu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązujący przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-04-16
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-04-16