Raport bieżący nr 4/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2011

Data sporządzenia

2011-01-14

Raport bieżący nr

4/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w dniu 4 stycznia 2011 r.
w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii B.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi 560.000,00 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 5.600.000 (słownie: pięć milionów
sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:

 

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5000000;

b) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru 000001 do nie więcej niż 600000.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Emitenta po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 5.600.000 głosów.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-01-14