Raport bieżący nr 38/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 

Data sporządzenia 2017-10-27
Godzina publikacji 17:55
Raport bieżący nr 38/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 27/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz raportu nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Kupujący”, „Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 27 października 2017 r. umowy nabycia 9.000 sztuk (słownie: dziewięć tysięcy) akcji spółki zależnej EUCOCAR S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Stefana Okrzei 10(dalej: „EUCOCAR”), realizującej działalność w zakresie wynajmu pojazdów zastępczych dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 

Na podstawie przedmiotowej umowy Kupujący nabędzie 9.000 sztuk akcji EUCOCAR o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł za łączną cenę w wysokości 2.862.270,00 zł (dalej: „cena sprzedaży”) (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych), tj. po cenie 318,03 zł za jedną akcję. Akcje będące przedmiotem umowy reprezentują 9% kapitału zakładowego EUCOCAR, wobec czego Emitent, zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, stanie się właścicielem akcji reprezentujących łącznie 89% kapitału zakładowego spółki EUCOCAR S.A.

Transakcja nabycia akcji dokonywana jest za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, co podyktowane jest dążeniem do zachowania bezpieczeństwa i sprawności jej przeprowadzenia i ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi procesu sprzedaży akcji.

Przeniesienie własności akcji na Kupującego nastąpi po wydaniu przez Q Securities S.A. odcinka zbiorowego obejmującego nabywane akcje Kupującemu z depozytu instrumentów rynku niepublicznego. O przeniesieniu własności akcji na Kupującego Emitent poinformuje osobnym raportem.

Cena sprzedaży akcji EUCOCAR stanowi wartość w przedziale określonym przez zewnętrzny podmiot wyceniający EUCOCAR S.A., zgodnie z informacją wskazaną w raporcie 27/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nabycie kolejnych akcji spółki EUCOCAR ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-27
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-27