Raport bieżący nr 35/2017
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 

Data sporządzenia 2017-10-18
Godzina publikacji 13:35
Raport bieżący nr 35/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałą nr 5 i uchwałą nr 6 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Panią Annę Łysyganicz (Członek Rady Nadzorczej);
  2. Panią Annę Frankiewicz (Członek Rady Nadzorczej).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej:

  • spełniają kryteria niezależności przewidziane ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089) oraz  określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będące załącznikiem do uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13 października 2015 r.
  • nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu;
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W uzupełnieniu raportu 33/2017 przekazanego przez Emitenta w dniu 10 października 2017 r., w którym Emitent w formie załączników przekazał CV oraz oświadczenia Pani Anny Łysyganicz oraz Pani Anny Frankiewicz, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Anna Frankiewicz – życiorys

Anna Łysyganicz – życiorys

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.)

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-18
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-18