Raport bieżący nr 34/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r

 

Data sporządzenia 2017-10-18
Godzina publikacji 13:14
Raport bieżący nr 34/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Treść uchwał NZWZ EuCO S.A. 18.10.2017

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.)

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-18
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-18