Raport bieżący nr 33/2017
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 

Data sporządzenia 2017-10-10
Godzina publikacji 14:18
Raport bieżący nr 33/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 października 2017 r. otrzymał od akcjonariusza KL Investment Sp. z o.o., posiadającej akcje Spółki reprezentujące 28,82% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 18 października 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (raport nr 30/2017 z dnia 22 września 2017 r.), zgłoszenie kandydatur Pani Anny Łysyganicz oraz Pani Anny Frankiewicz w wyborach na członka Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze zgłoszeniem przekazano propozycje uchwał do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek Akcjonariusza, życiorysy kandydatów oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie projektu uchwał akcjonariusza na NWZA EuCO S.A.

Życiorys – Anna Frankiewicz

Oświadczenie – Anna Frankiewicz

Życiorys – Anna Łysyganicz

Oświadczenie – Anna Łysyganicz

Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-10-10
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-10-10