Raport bieżący nr 3/2016
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2016 | Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Data sporządzenia 2016-04-01
Raport bieżący nr 3/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Mając na uwadze zasady określone w obowiązującej w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”, „EuCO”) polityce dywidendy (raport bieżący o przyjęciu polityki dywidendy z dnia 16 kwietnia 2014 nr 11/2014), a w szczególności satysfakcjonujący poziom płynności finansowej Grupy na 31 grudnia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2016 r. Zarząd Spółki podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wnioskowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w kwocie 20.048.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest 3,58 zł brutto (trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) na akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2015. Pozostała kwota zysku wypracowanego za rok obrotowy 2015 przeznaczona będzie na kapitał rezerwowy.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-04-01
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-04-01