Raport bieżący nr 32/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

Data sporządzenia 2020-07-24
Godzina publikacji 17:33
Raport bieżący nr 32/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.

Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad.

EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 – INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA

EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 – OGŁOSZENIE

EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 – TREŚĆ UCHWAL

EUCO_SA_NWZA 28.08.2020- WZOR_PELNOMOCNICTWA

Polityka wynagrodzeń w EuCO S.A.

Załącznik nr 1 do Polityki wynagrodzeń w EuCO S.A.

Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia  oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,  są dostępne na stronie Spółki:

https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia 

w zakładce Walne Zgromadzenia 2020

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-07-24
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-07-24