Raport bieżący nr 31/2017
Zbycie pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. – EUCOCAR S.A.

 

Data sporządzenia 2017-09-27
Godzina publikacji 15:46
Raport bieżący nr 31/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2017 r. otrzymał od spółki zależnej, tj. spółki EUCOCAR S.A. z siedzibą w Legnicy, informację o podpisaniu przez nią w dniu 27 września 2017 r. ze spółką Krajowe Centrum Dochodzenia Roszczeń sp. z o.o. umowy, której przedmiotem jest zbycie przez EUCOCAR S.A. wierzytelności wobec towarzystw (firm) ubezpieczeniowych w o wartości 10.287.279,84 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i 84/200) (dalej: ”Transakcja”).

Celem Transakcji jest pozyskanie przez EUCOCAR S.A. środków pieniężnych na ekspansję prowadzonej działalności. Zawarta umowa przewiduje zbycie wierzytelności przy zastosowaniu rynkowego dyskonta od wartości wierzytelności liczonej jako kwota główna powiększona o naliczone odsetki. Treść umowy zawiera ponadto inne postanowienia, zwykle zawierane w tego typu kontraktach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-09-27
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-09-27