Raport bieżący nr 30/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na dzień 18 października 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-09-22
Godzina publikacji 18:15
Raport bieżący nr 30/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Hotelu Qubus przy ulicy Skarbowej 2, 59-220 Legnica. Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-09-22
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-09-22