Raport bieżący nr 3/2019
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Data sporządzenia 2019-03-29
Godzina publikacji 18:38
Raport bieżący nr 3/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”), informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. za rok obrotowy 2018. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny zostaną opublikowane w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Poprzedni termin przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, ogłoszony raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przypadał na dzień 1 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-03-29
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-03-29