Raport bieżący nr 29/2020
Ustanowienie zastawów rejestrowych

Data sporządzenia 2020-06-25
Godzina publikacji 10:39
Raport bieżący nr 29/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 11/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., oraz 13/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. informuje, iż w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, powziął informację o rejestracji przez Sąd rejestru zastawów wszystkich zastawów rejestrowych, do ustanowienia których Emitent był zobowiązany zgodnie z  warunkami emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę oraz umową kredytu z dnia 7 kwietnia 20202 r. zawartą pomiędzy Spółką, a Santander Bank Polska S.A. Do rejestru zastawów wpisano łącznie 148 zastawów rejestrowych, w tym 74 na rzecz administratora zastawów działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy oraz 74 zastawy rejestrowe ustanawiane na rzecz Santander Bank Polska S.A.  Ustanowione zastawy obejmują:

  1. zastawy rejestrowe na akcjach Spółki,
  2. zastawy rejestrowe na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
  3. zastawy rejestrowe na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
  4. zastawy rejestrowe na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
  5. zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą, jakie zostały ustanowione przez Spółkę;
  6. zastawy rejestrowe na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki.

Z uwagi na wartość, ilość i znaczenie ustanowionych zastawów, Zarząd Spółki uznał tą informację za informację poufną.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-06-25