Raport bieżący nr 28/2017
Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. – spełnienie warunków

 

Data sporządzenia 2017-08-16
Godzina publikacji 17:02
Raport bieżący nr 28/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 27/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz raportu nr 8/2017 z dnia 15  marca 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO S.A.”, „Kupujący”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. w wyniku spełnienia wszystkich warunków koniecznych do przeniesienia własności akcji EuCOcar S.A. na Kupującego, dom maklerski Q Securities S.A. wydał z depozytu instrumentów rynku niepublicznego odcinek zbiorowy akcji EuCOcar S.A. Kupującemu.

Wobec powyższego Zarząd EuCO S.A. informuje, iż Emitent nabył 80.000 sztuk akcji EuCOcar S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 80.000,00 PLN, za łączną wartość 25.442.400 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych), tj. 318,03 zł. za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 80% kapitału zakładowego EuCOcar S.A.

Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-08-16
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-08-16