Raport bieżący nr 25/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2011

Data sporządzenia

2011-09-19

Raport bieżący nr

25/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą

dostęp do informacji poufnych

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2011 roku otrzymał na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Prokurenta Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji dokonanych na akcjach zwykłych na okaziciela Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną, która nabyła w dniu 14 września 2011 r. 3768 sztuk akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 10,80 zł za jedną akcję. Transakcja nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osoba zobowiązana do przekazania Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-09-19