Raport bieżący nr 24/2017
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 

Data sporządzenia 2017-06-30
Godzina publikacji 17:01
Raport bieżący nr 24/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu nr 15/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO S.A.”, „Kupujący”) niniejszym informuje o nabyciu przez EuCO S.A., w dniu 30 czerwca 2017 r. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, nieuprzywilejowanych, spółki pod firmą EuCO Poręczenia S.A. (dalej: „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 6, realizującej działalność w zakresie wspomagania usług finansowych. Sprzedającym przedmiotowe akcje była EuCO Broker Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą w Legnicy.  Rada Nadzorcza EuCO S.A. pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy nabycia przedmiotowych akcji EuCO Poręczenia S.A.

Kupujący nabył 100% akcji EuCO Poręczenia S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 PLN, za łączną wartość 8.548.857,35 zł. (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 35/100 złotych). Przeniesienie własności akcji na Kupującego nastąpiło w dniu dzisiejszym.

Transakcja nabycia akcji odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, co podyktowane było dążeniem do zachowania bezpieczeństwa i sprawności przeprowadzenia transakcji.

Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-30
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-30