Raport bieżący nr 24/2017 – korekta
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna