Raport bieżący nr 24/2017 – korekta
Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 

Data sporządzenia 2017-07-03
Godzina publikacji 15:19
Raport bieżący nr 24/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., uzupełniając go o informacje o warunku zawieszającym nabycie akcji spółki EuCo Poręczenia S.A.

Poniżej  Spółka zamieszcza pełną treść raportu z uwzględnieniem ww korekty.

W nawiązaniu do raportu nr 15/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „EuCO S.A.”, „Kupujący”) niniejszym informuje o podpisaniu przez EuCO S.A., w dniu 30 czerwca 2017 r. umowy nabycia 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, nieuprzywilejowanych, spółki pod firmą EuCO Poręczenia S.A. (dalej: „Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 6, realizującej działalność w zakresie wspomagania usług finansowych. Sprzedającym przedmiotowe akcje jest EuCO Broker Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą w Legnicy.  Rada Nadzorcza EuCO S.A. pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy nabycia przedmiotowych akcji EuCO Poręczenia S.A.

Kupujący nabywa 100% akcji EuCO Poręczenia S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 PLN, za łączną wartość 8.548.857,35 zł. (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 35/100 złotych).

Sprzedaż akcji następuje pod warunkiem zawieszającym polegającym na ziszczeniu się obu zdarzeń (warunków):

  • wydania przez właściwy sąd rejestrowy Emitenta postanowienia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku wniesienia akcji jako aport w celu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Warunek”)
  • wydania odcinków zbiorowych obejmujących akcje Kupującemu. Q Securities wyda z depozytu instrumentów rynku niepublicznego odcinki zbiorowe obejmujące akcje Kupującemu pod warunkiem ziszczenia się Warunku i przedstawienia Q Securities przez Kupującego dowodu potwierdzającego ziszczenie się tegoż Warunku.

Rozliczenie ceny sprzedaży nastąpi bezpośrednio pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w terminie 1 dnia od powzięcia przez Kupującego informacji o ziszczeniu się Warunku.

Transakcja nabycia akcji odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, co podyktowane było dążeniem do zachowania bezpieczeństwa i sprawności przeprowadzenia transakcji.

O przeniesieniu akcji na Kupującego Emitent poinformuje w kolejnym raporcie.

Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. ma charakter strategiczny i wiąże się z rozszerzeniem zakresu działalności dotychczas prowadzonej przez spółki grupy kapitałowej Emitenta, dlatego informacja ta stanowi w ocenie Zarządu informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-07-03
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-07-03