Raport bieżący nr 24/2020 – korekta
Korekta raportu 24/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2020-06-17
Godzina publikacji 14:30
Raport bieżący nr 24/2020 – korekta
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), mając na uwadze wytyczne ESMA oraz treść zamieszczonego na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego stanowiska, w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 24/2020,  informuje, iż zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu finansowego za I kw. 2020 r., wnikała z przyczyn organizacyjnych i utrudnień w terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzaniem w Polsce stanu epidemii.

Wobec powyższego, Zarząd przekazuje do wiadomości skorygowaną treść przedmiotowego raportu:

Było:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości

skonsolidowanego raportu za I kw. 2020 r., którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 27 maja 2020 roku.

Przedmiotowy raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że dokonując zmiany terminu publikacji korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku Dz.U. z 2020 r. poz. 622

Jest:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości

skonsolidowanego raportu za I kw. 2020 r., którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 27 maja 2020 roku.

Przedmiotowy raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2020 roku. Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu finansowego za I kw. 2020 r., wynika z przyczyn organizacyjnych i utrudnień w terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzaniem w Polsce stanu epidemii, w tym koniecznością prowadzenia prac w sposób zdalny.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że dokonując zmiany terminu publikacji korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku Dz.U. z 2020 r. poz. 622

Podstawa prawna:

§21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-06-17