Raport bieżący nr 24/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2014

Data sporządzenia
2014-11-28
Raport bieżący nr
24/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w związku ze złożoną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej, o której spółka informowała raportem nr 22/2014 , Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej –  Panią Agnieszkę Papaj, w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia  przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Papaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd przekazuje życiorys dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej.

Pani Agnieszka Papaj jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. W 2002 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy a w 2010 studia podyplomowe w zakresie Psychologia biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W latach 2000 do 2007 życie zawodowe związała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Od 2007 roku związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust.1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-11-28
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-11-28