Raport bieżący nr 23/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2011

Data sporządzenia

2011-07-28

Raport bieżący nr

23/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu Spółki

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 lipca 2011r. o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Nr 0000359831 w Dziale 1 Rubr. 4 zmian par.36 pkt.2 Statutu Spółki – uchwalonych w dniu 27 czerwca 2011r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Dokonane zmiany oraz treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. nr. 18 z dnia 27 czerwca 2011r. przekazana została do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem bieżącym nr 12/2011 w dniu 1 czerwca 2011r.

 

Podstawa prawna:

Par. 38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego Państwem członkowskim

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-07-28