Raport bieżący nr 22/2020
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Data sporządzenia 2020-05-08
Godzina publikacji 13:45
Raport bieżący nr 22/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”),  informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2020 r., powziął informację o decyzji Pana Lucjana Chreściaka, członka Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie Jego rezygnacji z ubiegania się o wybór na funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta w kolejnej kadencji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-05-08
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-05-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-05-08