Raport bieżący nr 21/2017
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.