Raport bieżący Nr 21/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 21/2016 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Data sporządzenia 2016-07-01
Raport bieżący nr 21/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Pani Wanda Ronka-Chmielowiec złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 01 lipca 2016 r. z zajmowanego stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Wanda Ronka-Chmielowiec decyzję złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki umotywowała względami osobistymi.

W związku ze złożoną rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 ust 5 Statutu Spółki, rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-07-01
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-07-01