Raport bieżący nr 21/2020
Wybór Zarządu na nową kadencję

Data sporządzenia 2020-05-08
Godzina publikacji 13:38
Raport bieżący nr 21/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W dniu 8.05.2020 r. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 i 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru członków zarządu Spółki ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. W skład Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wejdą osoby dotychczas pełniące funkcje w Zarządzie Spółki, tj.:

  1. Pan Krzysztof Lewandowski jako Prezes Zarządu Spółki;
  2. Pani Jolanta Zendran jako Wiceprezes Zarządu Spółki;
  3. Pani Agata Rosa-Kołodziej jako Członek Zarządu Spółki.

Powołanie następuje na wspólną, dwuletnią kadencję, która swój bieg rozpocznie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Mandat nowo powołanych członków Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Osoby powołane do Zarządu nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prezes Krzysztof Lewandowski:

Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. W 2006 roku rozszerzył działalność Grupy o Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. W 2010 roku z sukcesem wprowadził EuCO S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Business Centre Club oraz Klubu Polskiej Rady Biznesu. Wcześniej doświadczenie biznesowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych. W latach 1995-1997 pracował w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Wiceprezes Jolanta Zendran:

Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Członek Zarządu Agata Rosa:

Od 2012 roku Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki oraz z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i controlling. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w Grupie Kapitałowej KGHM. Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-05-08
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-05-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-05-08