Raport bieżący nr 21/2014
Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2014

Data sporządzenia
2014-08-27
Raport bieżący nr
21/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej).

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. zbyła 49 990 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda w kapitale zakładowym spółki zależnej tj. Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska – Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Kancelaria”).

Nabywcą wszystkich zbywanych akcji jest spółka prawa luksemburskiego EuCO S.C.Sp. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywca”).

Do zbycia akcji doszło w wyniku wniesienia przez Spółkę akcji Kancelarii aportem do Nabywcy.

Wartość ewidencyjna zbywanych akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 49 990 zł i po takiej wartości akcje zostały wniesione aportem do EuCO S.C.Sp.

Zbyte przez Emitenta akcje stanowią 99,98% kapitału zakładowego Kancelarii. Emitent przed zbyciem tych akcji dysponował 100 % udziałem w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zaś po ich zbyciu posiada 0,02% akcji tej spółki.

Powiązania pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Nabywcą wynikają z faktu, iż Nabywca jest spółką zależną Emitenta. Nabywane akcje Kancelarii stanowić będą długoterminową lokatę kapitałową Nabywcy.

Szacowana przez Emitenta wartość rynkowa akcji Kancelarii jest wyższa niż 10 % wartość kapitałów własnych Spółki, co stanowi podstawę do sporządzenia niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-08-27
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-08-27