Raport bieżący nr 21/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2011

Data sporządzenia

2011-07-21

Raport bieżący nr

21/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonej Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 Kodeksu Spółek Handlowych:

Zarząd Spółki informuje, że na dzień 20 lipca 2011r. nie posiada żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za istotne z punktu widzenia rynku kapitałowego, a które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sytuacja Spółki jest bardzo dobra i nie nastąpiło w niej żadne zdarzenie uzasadniające spadek notowań akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-07-21