Raport bieżący Nr 20/2016
Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 20/2016 | Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” – uzupełnienie informacji

Data sporządzenia 2016-06-29
Raport bieżący nr 20/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” – uzupełnienie informacji

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy (Spółka), w nawiązaniu do raportu 19/2016 z 24.06.2016 roku niniejszym informuje, że w dniu 29.06.2016 roku Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. zawarła umowę leasingu obowiązującą od dnia 30.06.2016 r., na mocy której EUCO Marketing Sp. z o.o. Spółka komandytowa przenosi na EUCO S.A. w pełnym zakresie prawo do korzystania ze znaku towarowego, wartości materialnych i prawnych oraz określonych środków trwałych. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. 60 miesięcy kalendarzowych, od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Łączna wartość przedmiotu leasingu wynosi 33 500 718,66 zł (słownie : trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy siedemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy). Spółka zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy w postaci opłaty wstępnej oraz miesięcznych rat leasingowych.
Zawarcie umowy leasingu jest elementem strategii rebrandingu Spółki obejmującej także zaprzestanie używania znaku towarowego „e Europejskie Centrum Odszkodowań” i rezygnacji z prawa ochronnego do tego znaku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-29
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-29