Raport bieżący nr 2/2019
Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

Data sporządzenia 2019-03-22
Godzina publikacji 21:18
Raport bieżący nr 2/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”), zgodnie  z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) informuje, iż w dniu 22 marca 2019 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”)  zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy dotyczące zmniejszenia stanu posiadania  przez OFE akcji Spółki poniżej 10% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu 2/2019

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-03-22
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-03-22