Raport bieżący Nr 19/2016
Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ”

Raport bieżący nr 19/2016 | Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ”

Data sporządzenia 2016-06-24
Raport bieżący nr 19/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ”

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań z siedzibą w Legnicy (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała wycenę należącego do spółki zależnej EuCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa znaku towarowego słowno-graficznego „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ”, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.416190.

Wycena dokonana została na dzień 24 czerwca 2016 roku, w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów z opłat licencyjnych („royalty from relief method”).
Na podstawie przeprowadzonych analiz i wyliczeń ustalono, że wartość godziwa znaku towarowego „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” wynosi 33 251 901,15 zł.
Europejskie Centrum Odszkodowań SA planuje zawrzeć umowę leasingu, na mocy której EUCO Marketing Sp. z o.o. Spółka komandytowa przekaże EUCO S.A.: prawo ochronne na znak towarowy, środki trwałe, prawa i obowiązki, w tym wierzytelności wynikające z zawartych umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć ona istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-24
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-24