Raport bieżący Nr 18/2016
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący nr 18/2016 | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Data sporządzenia 2016-06-23
Raport bieżący nr 18/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23.06.2016 r., powołało na nową kadencję następujących członków Rady Nadzorczej, których życiorysy załącza się do raportu:

  1. Paweł Filipiak
  2. Agnieszka Papaj
  3. Maciej Skomorowski
  4. Joanna Smereczańska – Smulczyk
  5. Wanda Ronka – Chmielowiec

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna wobec EuCO S.A.

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 (PDF)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-23