Raport bieżący nr 18/2014
Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014

Data sporządzenia
2014-06-24
Raport bieżący nr
18/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24.06.2014 r., w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Alicji Buzy-Borkowskiej oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Petru, których życiorysy załącza się do raportu.

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2014

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-06-24
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-06-24