Raport bieżący nr 18/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2013

Data sporządzenia 2013-10-04
Raport bieżący nr 18/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 10%              

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Kubach Investment LTD, które na podstawie  art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku zbycia akcji Spółki, posiada mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zamianę spowodowała zawarta w dniu 1 października 2013 roku transakcja zbycia akcji Spółki
w czasie sesji zwykłej (rozliczona w dniu 04.10.2013 roku).

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosiły:

  • 763 657 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowiło 13,64 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 763 657 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,64% ogólnej liczby głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynoszą:

  • 452 926 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 8,09 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 452 926 (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi   8,09 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2013-10-04
Członek Zarządu Agata Rosa 2013-10-04